Φωτογραφίες περιστατικών

Αριστερά είναι η αρχική κατάσταση και δεξιά της η τελική κατάσταση. 

Εμφράξεις - Ανασυστάσεις

Π 1  Π 1Μ  Π 2  Π 2Μ 
Π 4  Π 4Μ  Π 3  Π 3Μ 
Π 5  Π 5Μ  Π 6  Π 6Μ 
Π 7 Π 7Μ  Π 8  Π 8Μ 

 Ελάττωση μεσοδοντίου διαστήματος

Δ 1  Δ 2 

Στεφάνη Ζιρκονίου (χωρίς μεταλλικό σκελετό)

ΣΤ Ζ 1  ΣΤ Ζ 2  ΣΤ Ζ 3  ΣΤ Ζ 4 

Ολική Οδοντοστοιχία (Μασέλα)

ΟΛ ΟΔ 1  ΟΛ ΟΔ 2  ΟΛ ΟΔ 3  ΟΛ ΟΔ 4 

Μερική Οδοντοστοιχία με Συνδέσμους Ακριβείας

ΜΕΡ ΟΔ 1  ΜΕΡ ΟΔ 2  ΜΕΡ ΟΔ 3  ΜΕΡ ΟΔ 4 
ΜΕΡ ΟΔ 5  ΜΕΡ ΟΔ 6  Μ ΟΔ 7   Μ ΟΔ 8 

Εμφυτεύματα

ΕΜΦ 1  ΕΜΦ 2  ΕΜΦ 3  ΕΜΦ 4