Έσοδα-Έξοδα

ΕΣΟΔΑ 

2012   Έσοδα απο συνδρομές  (Αποδ. Είσπρ. Νο 01 - Νο 17) ...890 ευρω    Έξοδα....337,22 ευρω

2013   Έσοδα απο συνδρομές  (Αποδ. Είσπρ. Νο 18 - Νο 33)....645 ευρω    Έξοδα....174,40 ευρω

2014   Έσοδα απο συνδρομές  (Αποδ. Είσπρ. Νο 34 - Νο 35)......80 ευρω    Έξοδα....0 ευρω

2015   Έσοδα απο συνδρομές  (Απόδ. Είσπρ. Νο 36 - Νο 38)....990 ευρω    Έξοδα....8 ευρω

2016   Έσοδα απο συνδρομές  (Αποδ. Είσπρ. Νο ) ........................0 ευρω    Έξοδα...0 ευρω

2017   Έσοδα απο συνδρομές (Αποδ. Είσπρ. Νο ) .........................0 ευρω    Έξοδα...0 ευρω