Έσοδα-Έξοδα

ΕΣΟΔΑ 

2012   Έσοδα απο συνδρομές  (Αποδ. Είσπρ. Νο 01 - Νο 17) ...890 ευρώ    Έξοδα....337,22 ευρώ

2013   Έσοδα απο συνδρομές  (Αποδ. Είσπρ. Νο 18 - Νο 33)....645 ευρώ    Έξοδα....174,40 ευρώ

2014   Έσοδα απο συνδρομές  (Αποδ. Είσπρ. Νο 34 - Νο 35)......80 ευρώ    Έξοδα....0 ευρώ

2015   Έσοδα απο συνδρομές  (Απόδ. Είσπρ. Νο 36 - Νο 38)....990 ευρώ    Έξοδα....8 ευρώ

2016   Έσοδα απο συνδρομές  (Αποδ. Είσπρ. Νο ) ........................0 ευρώ    Έξοδα...0 ευρώ